INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
01.02.2021

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż realizuje projekt. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Projekt jest skierowany do:

osób wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem. Ponadto kryteria rekrutacji będą uwzględniać preferencje dla byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2014 - 2020.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu to:

- pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe

- staże - prace interwencyjne

- szkolenia indywidualne -jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Wartość projektu: 3 776 783,65 zł, w tym w roku 2021 kwota: 1 794 724,67 zł w roku 2022 kwota: 1 982 058,98 zł Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do skorzystania z powyższych form wsparcia.

 

Wnioski na organizację powyższych form dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.praca.gov.pl i w siedzibie urzędu z chwilą ogłoszenia naboru. Telefon kontaktowy (44) 755 51 00 do 03 Opoczno, dn. 28.01.2021 r.

Styczeń 2022

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku