Rekrutacje

Rekrutacje

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kryteria i terminy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych
oraz  do pierwszych klas szkół podstawowych w gminie Sławno

 

Wójt Gminy Sławno podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławno na rok szkolny 2023/2024.

Od 15 lutego do  21 marca 2023 r. potrwa rekrutacja do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak jak w latach poprzednich rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr  4/2023  Wójta Gminy Sławno z dnia   18.01.2023 r.   w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do przedszkoli:

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  ze zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria :

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 08.02.2023 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, składają deklarację    
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – w roku szkolnym 2023/2024.

 24 marca 2017 r. Rada Gminy Sławno podjęła uchwałę Nr XXXII/254/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

Kryteria są następujące:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny
      –4 punkty,

2) oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania   dziecka bądź miejsca pracy jednego z rodziców- 3 punkty,

3) zadeklarowanie uczęszczanie do oddziału przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem  
      - 1 punkt,

2.  W postępowaniu rekrutacyjnym do innych form wychowania przedszkolnego tj. do punktów przedszkolnych:

1) pozostanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 punktów,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły lub oddziału przedszkolnego w szkole, w której funkcjonuje punkt przedszkolny – 4 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 4 punkty,

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze  5 godzin) do 8 godzin dziennie – 2 punkty,

5) zadeklarowanie uczęszczania do punktu przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem –

1 punkt.

Druki kart zgłoszeń znajdują się w szkołach.  Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku w terminie przewidzianym w Zarządzeniu   Nr 4/2023  Wójta Gminy Sławno  z dnia  18 stycznia 2023 r.                  .

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sławno oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów określa uchwała Rady Gminy Sławno Nr  XXXII/253/17 z dnia 24 marca 2017 r.( w załączeniu).            

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2023

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku